نوجوان ایذه ای برای حضور در برنامه عصر جدید پذیرفته شد

به گزارش عصر خوزستان امیر حسین اسکندری نوجوان ۱۳ ساله ایذه ای که طی سال های گذشته بصورت حرفه ای خوانندگی را دنبال می کرد پس از طی مراحل گزینش و راستی آزمایی برای شرکت در برنامه عصر جدید پذیرفته شد.

به گزارش عصر خوزستان امیر حسین اسکندری نوجوان ۱۳ ساله ایذه ای که طی سال های گذشته بصورت حرفه ای خوانندگی را دنبال می کرد پس از طی مراحل گزینش و راستی آزمایی برای شرکت در برنامه عصر جدید پذیرفته شد.