تهیه و دوخت ماسک برای شهروندان توسط بانوان خادم حرم علی بن مهزیار اهوازی
تهیه و دوخت ماسک برای شهروندان توسط بانوان خادم حرم علی بن مهزیار اهوازی