افتتاح کارگاه بزرگ تولید ماسک و دستکش در شهرستان کارون
افتتاح کارگاه بزرگ تولید ماسک و دستکش در شهرستان کارون