بازدید عصرگاهی مدیر منطقه از اقدامات انجام شده در حوزه خدمات شهری

عصر خوزستان: بازدید عصرگاهی مدیر منطقه از اقدامات انجام شده در پی دستور ضرب العجل ۲۴ ساعته به عوامل خدمات شهری جهت پاکسازی، هرس چمن و درختان پارک محله ای کوی مجاهد انجام شد اقدامات انجام شده پاکسازی و جمع آوری خاک مازاد هرس چمن فضای سبز رنگ آمیزی پایه های روشنایی پارک نصب و […]

عصر خوزستان:

بازدید عصرگاهی مدیر منطقه از اقدامات انجام شده در پی دستور ضرب العجل ۲۴ ساعته به عوامل خدمات شهری جهت پاکسازی، هرس چمن و درختان پارک محله ای کوی مجاهد انجام شد

اقدامات انجام شده

پاکسازی و جمع آوری خاک مازاد

هرس چمن فضای سبز

رنگ آمیزی پایه های روشنایی پارک

نصب و راه اندازی ۲ عدد پروژکتور روشنایی

بازدید عصرگاهی مدیر منطقه از اقدامات انجام شده در پی دستور ضرب العجل ۲۴ ساعته به عوامل خدمات شهری جهت پاکسازی، هرس چمن و درختان پارک محله ایی کوی مجاهد

اقدامات انجام شده

پاکسازی و جمع آوری خاک مازاد

هرس چمن فضای سبز

رنگ آمیزی پایه های روشنایی پارک

نصب و راه اندازی ۲ عدد پروژکتور روشنایی