تدریس معلمین در روستاهای محروم شادگان
تدریس معلمین در روستاهای محروم شادگان

از جمله چالشهای آموزشی در سیستم غیر حضوری در دوران کرونا عدم وجود زیرساختهای لازم در مناطق محروم یا روستاها است.

لذا با در نظر گرفتن این أمر که امکان برقراری ارتباط معلمان ازطریق فضای مجازی با اکثریت دانش آموزان مدارس وجود ندارد،تصمیم براین گرفته شدکه آموزش این دانش آموزان به روشهای مختلف و بادر نظرگرفتن ظرفیتهای موجود در مدرسه و روستا من جمله باغات نخلستانها،حسینیه ها،مضیف و خانه معلمان ساکن روستا استمرار یابد.