روایت به ثمر رسیدن برخی دستاوردهای جهاددانشگاهی در مستند «غیررسمی»

روایت به ثمر رسیدن برخی دستاوردهای جهاددانشگاهی در مستند «غیررسمی»